Ekonometrik Araştırmalar Derneği Ana Tüzüğü

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ
Madde 1. Derneğin adı "EKONOMETRİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ"dir. Dernek Merkezi Ankara'dadır. Yönetim Kurulu kararı ile Ankara içinde Derneğin adresi değiştirilebilir.

DERNEĞİN AMACI
Madde 2. Derneğin amacı, ekonometri bilim dalının geliştirilmesine, bilimsel araştırmalar yapılmasına, bu bilim dalının yöntemlerini uygulamakta olan akademisyen ve uygulamacılara bilgi aktarılmasına katkıda bulunmaktır.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI
Madde 3. Dernek amacını gerçekleştirmek için;

Ekonometri alanında çalışan bilim adamları ile özel ve kamu sektöründe ekonometri yöntemlerini kullanan çalışanların Dernek içinde bir araya gelmelerini, ülke yararlarına uygun şekilde yapılanmalarını ve ekonometri bilim dalını geliştirmelerini teşvik eder.

Ekonometri, ekonomi, işletme, finans ve istatistik gibi alanlarda öğrenimi ve eğitimi destekler, yardımcı çalışmalarda bulunur, konferans ve seminerler düzenler.

Ekonometri bilim dalını yakından izleyerek ekonometri alanında araştırmalar ve çalışmalar yapar, yaptırır, sonuçlarını çıkaracağı yayınlar aracılığı ile Türk ve dünya kamuoyuna sunar.

Amaç ve faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, elektronik haberleşme gibi yayın araçlarından yararlanır, toplantılar, kurslar ve kongreler düzenler, uluslararası akademik nitelikli dergi çıkarır ve mesleki yayınlar yapar.

Özel ve resmi kuruluşlar ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

Dernek amaçlarına uygun faaliyetlerle ilgili olarak, menkul ve gayrimenkul tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhine her nevi ayni, irtifak, kira, şuf'a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.

Ekonometri bilim dalının gelişmesi için burs ve ödül verir, yarışmalar düzenler.

Derneğin şubesi bulunmayacak, derneğin tüm faaliyetleri genel merkez tarafından yürütülecektir.

DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 4. Kurucu üyelerin adı, soyadı, ünvanı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatları, tabiyeti ve ikametgahı aşağıda gösterilmiştir.

NO AD SOYAD ÜNVAN MESLEK
1 Sıdıka Başçı Dr. Ekonomist
2 Yasemin Keskin Benli Dr. Öğr. Üyesi
3 Hakan Berument Doç. Dr. Öğr. Üyesi
4 Berna Kocaman Prof. Dr. Öğr. Üyesi
5 Jülide Yıldırım Öcal Dr. Öğr. Üyesi
6 Nadir Öcal Dr. Öğr. Üyesi
7 Bahar Bayraktar M.A. Ekonomist

DERNEK ÜYELİĞİ
Madde 5. Asil üyelik;
Derneğin amaçlarını kabul eden, dernekler kanununun öngördüğü şartları haiz gerçek kişiler Derneğe asil üye olabilirler. Önerilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile en geç 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Kurucular derneğin asli üyeleridir. Derneğe üye olmak isteyenler yönetim kuruluna yazılı başvurmak zorundadırlar.

ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 6. Her üye dilediği zaman yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek suretiyle Dernekten ayrılabilir. Istifa eden üye birikmiş aidat borcunu ödemekle mükelleftir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 7. Aidatını Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen bildiriminden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenlerin, kanunlara ve Dernek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenlerin, mali acze uğrayanların, yüz kızartıcı veya ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukları sabit olanların Dernek ile ilişkisi kesilir.

Dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Şu kadar ki, üyelerin birikmiş aidatlarını ödemeleri zorunludur.

Dernekle ilişiği kesilmesi gereken üyenin durumu Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna bildirilir. Üyeliğe son verme şeklinde tecelli eden kararı Onur Kurulu üyeye bildirir. Üye bu karara karşı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Bu taktirde kesin karar ilk genel kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya, üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir. Genel kurul karar verirse, savunması dinlenir. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatı geri isteyemezler.

GENEL KURUL
Madde 8. Genel Kurul Derneğin asil üyelerinden oluşur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Bir üye kendi veya karı ve kocası, yahut usul ve füruu ile dernek arasındaki bir işe veya davaya taraf olması ve bu iş veya dava ile ilgili olarak Genel Kurulda karar alınması durumlarında oy kullanamaz.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 9. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Onur Kurulu

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 10. Genel Kurul olağan toplantıları iki yılda bir kez olmak üzere yılın Mart ayı içinde yapılır. Yönetim ve Denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul Olağanüstü toplanır.

Toplantıya Çağrı;

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü;

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazeteden ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebeplerini de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yapılış Şekli;

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinde veya uygun görülecek başka bir mekanda yapılabilir.

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Dernek Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve mahalde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen hazirun listesindeki adları hizasını imza ederek, toplantı yerine girerler.

Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere divan başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilerek divan kurulu oluşturulur.

Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Üyelerin tamamının yazılı olarak katıldığı bir önerge, Genel Kurul kararı gibi kabul edilir.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Karar ekseriyet esasına göre alınır.


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11. Genel Kurulun görev ve yetkileri;

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
Derneğin fesh edilmesi,
Mevzuata ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,


YÖNETİM KURULU
Madde 12. Yönetim Kurulu Dernek asil üyeleri arasından 2 yıl için gizli oyla seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden meydana gelir.

Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu her yönetim yılı başında yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yrd., bir sekreter ve muhasip üye seçer. Başkan üst üste seçilebilir.

Derneği Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu aksine karar vermedikçe en az ayda bir defa Olağan olarak toplanır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa Başkan'ın oyu iki oy sayılır. Geçerli özrü olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç kez katılmayanların Yönetim kurulu üyeliği düşer, yerine ilk yedek üye alınır.


YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 13. Yönetim Kurulu:

Derneğin yasal yönetim organıdır.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
Yıllık aidat ve katılma payları ödenmeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
Lüzum görüldüğü takdirde çalışma usul ve tarzını düzenlemek maksadıyla yönetmelik yapmak,
Çalışma gruplarını oluşturmak ve çalışmalarını yönlendirmek,
Genel Kurulun verdiği kararlar doğrultusunda hizmet çalışmalarını yapmak, Derneğin basın ve diğer kuruluşlar ile ilişkilerini düzenlemek,
Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Dernek Genel Merkezin yönetimi için gerekli görülen hallerde profesyonel yönetici ve yardımcı personel istihdam etmek, ve yetkilendirmek.GENEL BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL SEKRETER VE MUHASİP ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14. Başkan ve Yönetim Kurulu esas itibariyle bir genel sekreterya görevi yaparak derneğin tüm faaliyetlerinin düzenli yürümesini ve yürütülmesini sağlar.

a. GENEL BAŞKAN; Derneği temsil, gündemi düzenleme ve ilan, görüşmeleri yönetme, toplantı günlerini tayin, sarf evrakının muhasiple birlikte, imza, Genel Kurul toplantısını açma ve yoklama yetkisine haizdir.

b. BAŞKAN YARD.; Başkanın yokluğunda Genel Başkanın yetki ve sorumluluklarına sahiptir. Genel Başkanın ayrılması halinde ilk kongreye kadar Genel Başkanlık görevini üstlenir.

c. GENEL SEKRETER; Derneğe ait evrak işlemlerini yapar, evrak ve defterlerin tanzim, saklanması, yönetim kararlarının hazırlanması ve Genel Başkanın verdiği yetkiler oranında Dernek adına yapılan haberleşmeleri imza eder.

d. MUHASİP ÜYE; Dernek hesaplarını tutar. Dernek üye aidatını, bağışları, diğer hasılatı toplar ve milli bankalarda muhafaza eder, gerektiğinde bu nakdi varlıkları, Derneğin gelir imkanlarının arttırılması amacıyla dernek adına yabancı paralara tahvil edebilir ve para piyasalarındaki uygun finans enstrümanlarından yararlanabilir. Sarf evrakını tanzim ve Genel Başkanla birlikte imza edeceği vesikalarla, bankadan lüzumu kadar para çekip harcaması bütçeye göre idare eder. Dernek gelirlerinin tahsilatını temin ve aidatını vaktinde ödemeyen üyeleri Yönetim Kuruluna bildirir.


DENETLEME KURULU
Madde 15. Derneğin mali faaliyetleri Genel Kurulca asli üyeler arasından iki yıl için seçilerek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir.

Denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıkla yapar.

Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel Kurula sunar.

ONUR KURULU
Madde 16. Onur Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Onur Kurulu gerektiğinde toplanıp, kendisine Yönetim Kurulunca verilen hususlarda karar verir.


ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 17. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihlerini, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.


DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 18. Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelere dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler, iç tüzükler çıkarabilir.

İlk Yönetim Kurulu hazırlayacağı iç tüzük veya yönetmelikleri doğrudan uygulamaya koyar ve bu tüzük veya yönetmelikleri genel kurul toplantısının onayına sunar.


FAHRİ ÇALIŞMA
Madde 19. Dernek üyelerine Dernek adına gördükleri faal hizmetlerden dolayı ücret veya maaş adı altında para verilemez.

Ancak; Dernek adına devamlı işler ve Derneğin faaliyetlerini artırıcı, gelir kaynaklarını çoğaltıcı hizmetler ifa eden Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin dernek adına harcayarak belgeledikleri giderleri karşılanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 20. Derneğin gelirleri şunlardır.

Giriş ve üye aidatı
Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ile seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
Bağışlar ve yardımlar
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar

Üyeler girişte giriş aidatı ile yıllık üye aidatı öderler. Ödenecek miktar genel kurul kararı ile, tesbit edilir. Ödeme şekli ve zamanı Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Derneğin giriş aidatı elli YTL ve yıllık yüzyirmi YTL'dir.


TUTULACAK DEFTERLER
Madde 21. Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihlerli aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

Karar Defteri : Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıktan ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere gösterilir.

Bütçe, kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe ve kesin hesap bilançoları bu deftere işlenir.

Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgeleri bu deftere kaydedilir.


GELİR VE GİDERLERDE USÜL
Madde 22. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine "İPTAL" ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL'yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.


DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 23. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde 24. Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.


DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
Madde 25. Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin (Temsil edilen üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır.

İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih halinde derneğin menkul ve gayri menkul malları benzer amaçla kurulmuş başka bir teşekküle veya Vakfa devir olunur.

Tasfiye ve intikal hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.

Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmasını kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 26. Derneğin tüzüğü Genel Kurula iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. 

TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 27. Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda yürürlükteki Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.


Geçici Yönetim Kurulu
NO AD SOYAD GÖREVİ
1 Dr. Sıdıka BAŞÇI GENEL BAŞKAN
2 Doç. Dr. Hakan BERUMENT Başkan Yardımcısı
3 Dr. Nadir ÖCAL Genel Sekreter
4 Dr. Yasemin BENLİ Mali Sekreter (Muhasip Üye)
5 Prof. Dr. Berna KOCAMAN Üye


Geçici Denetim Kurulu
NO AD SOYAD GÖREVİ
1 Dr. Jülide Yıldırım
2 Bahar Bayraktar